Norrtälje Manskör - övergripande historik   (ansvarig för KÖRENS HISTORIA  är Gunnar Bertmar, uppdaterad och granskad i februari 2017)

* ÖVERST på denna sida; Körens långa och intressanta historia.

* NERE PÅ SIDAN - Körens första stadgar. De nya, nu gällande stadgarna finns under fliken till vänster  *FÖR KÖRENS MEDLEMMAR/Stadgar*.

 

Gamla gulnade blad förtäljer att det fanns manskörer redan på 1800-talet i Norrtälje. När Upplands Sångarförbund bildades 1909 bestod det av ca 100 sångare, bland annat Norrtälje Arbetarsångförening med 14 man. Den bildades 1906 och var troligen Norrtäljes första fast organiserade manskör.

Första världskriget betydde slutet för kören, men den återuppstod 1919 och kallades då Norrtälje Sångarförbund, senare Roslagens Sångarförbund eftersom man hade med körer från Rimbo, Hallstavik och Skebobruk. 

År 1934 tystnade kören helt men kom igång igen 1937 då under namnet Norrtälje Sångarförbund. Detta år betraktas därför som körens officiella födelseår, men namnet Norrtälje Manskör fick vi först 1940.

Under andra världskriget var medlemsantalet som störst, ca 40 man. Sedan minskade manskören igen,  men på senare år har utvecklingen faktiskt vänt på nytt och vi är i dag drygt 30 man. Med tanke på att många manskörer läggs ner i Sverige och ersätts av blandade körer  är det en överraskande bra utveckling.

Flera orsaker kan tänkas. Repertoaren har breddats och moderniserats. Våra senare dirigenter Thomas Sving, Melker Stendahl och Åke Pettersson samt nya körsångare har förbättrat körklangen. Och manskören är efterfrågad inte bara på Valborg och till advent/jul. Kören sjunger dessemellan i kyrkor, bygdegårdar m fl lokaler.  Roslagens Sparbank har också belönat oss genom sitt stora och för första gången odelade körstipendium på 25 000 kr år 2008.   Och kommunen har stött oss med  bidrag till konserter på äldreboenden under flera år. Dessutom har vi sponsorer..

En utförlig historik finns att läsa i Gunnar Bertmar *Norrtälje Manskör 70 år*  med 28 sidor och 17 bilder tryckt vid  Norrtälje Kommuns Tryckeri i mars 2007. Särskild vikt las på redovisning av repertoaren vid konserterna 1937-1995. Den ger därför en komplettering av den Historiska Repertoaren, som gäller åren 1995-2015. Det var vår första jubileumsskrift i manskörens historia.  

Den 18 november 2012 gav Gunnar Bertmar  ut jubileumsskriften *Norrtälje Manskör 75 år* med 29 sidor (tre-spalt) och 25 bilder. Den är en omarbetning av   70-årskrönikans textmaterial och bilder - plus tillägg för de senaste fem mycket händelserika åren och de nya stadgarna.   Den nya jubileumsskriften har fått digitala bilder, som kompletterar redovisningen av många konserter, fester mm.  *Norrtälje Manskör 75 år*  är skriven digitalt så att alla kan få ett exemplar hem till sin dator.  Skriften mailades också i december till alla i manskören. Den 22 februari skickades den dessutom som PDF-fil till alla som vid sångövningen kvällen innan hade kryssat för sitt namn på körens medlemslista, som skickades runt på fikarasten..

 Eftersom de gamla stadgarna var från 1937 och delvis inaktuella  uppdrog styrelsen år 2010 åt Gunnar Bertmar att utarbeta förslag till nya stadgar. Efter kontakt med andra föreningar och körer samt på basis av tidigare praxis i Norrtälje Manskör presenterade han ett förslag den 16 februari 2011, som skickades ut till alla medlemmar före årsmötet i februari. Årsmötet godkände förslaget den 3 mars och vid extra årsmöte den 5 maj 2011. Kören har därmed fått  moderna och detaljerade stadgar med angivande av de förtroendevaldas arbetsuppgifter och ansvarsområden,   vilket är viktigt för nyvalda styrelsemedlemmar m fl förtroendevalda, som vill veta vad de ska göra..

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HÄR KAN DU LÄSA MANSKÖRENS GAMLA (FÖRSTA) STADGAR SOM VI LEVT MED ÄNDA FRAM TILL MAJ 2010 (renskrivna av Gunnar Bertmar).


KÖRENS GAMLA STADGAR antagna vid årsmöte den 29 januari 1940   (dvs under brinnande världskrig).

§ 1  Ändamål.
   Norrtälje Manskör är en ideell sammanslutning, som har till ändamål att verka för utövandet och höjandet av manskörssången i Norrtälje med omnejd. Genom medlemskap i Upplands Sångarförbund är kören ansluten till Svenska Sångarförbundet.

§ 2  Medlemmar.
   Inträde i kören vinnes genom styrelsens godkännande efter rekommendation av förutvarande medlem och prov för dirigenten.
Även understödjande medlemmar kunna vinna inträde.

§ 3  Styrelse.
    Körens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av ordförande, v.ordförande, sekreterare, v.sekreterare, kassaförvaltare och 2 suppleanter. Körens dirigent är självskriven ledamot av styrelsen.

§ 4  Styrelsens åliggande.
   Styrelsen, som är beslutsmässig när tre ledamöter äro närvarande, är ansvarig för körens ekonomi och beslutar om körens ekonomiska frågor.

§ 5  Styrelseledamöternas åliggande.
   Ordföranden och vid förfall för honom v.ordföranden leder styrelsens och körens sammanträden samt representerar kören.
   Sekreteraren skall föra körens matrikel och anteckna besöken vid repetitionerna, föra protokoll vid sammanträdena samt sköta körens korrespondens.
   Kassaförvaltaren skall handhava körens kassa, uppbära årsavgifterna och föra räkenskaperna avslutade pr kalenderår.
   Arkivarien har hand om och vårdar körens noter och övrig egendom.
   Dirigenten leder körens övningar och konserter, föreslår program samt handhar den musikaliska delen av verksamheten.

§ 6  Avgifter.
Varje körmedlem erlägger en årsavgift av 2 kr och varje understödjande medlem en årsavgift av minst 5 kr

§ 7  Sammanträden.
   Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när 3 ledamöter så fordra.
   Kören samlas till repetition minst varje vecka med undantag av lämpliga ferier på sommar och vinter.
   Kören sammanträder till årsmöte i januari eller februari månad och till överläggningar när styrelsen anser det erforderligt.

§ 8  Årsmöte.
   Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1.  Val av justeringsmän.
2.  Styrelsens och revisorernas berättelse.
3.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
4.  Val av ordförande.
5.    ”     ”  dirigent.
6.    ”    ”   4 styrelseledamöter och 2 suppleanter.
7.    ”    ”   2 revisorer och 2 suppleanter.
8.    ”    ”   4 stämfiskaler.
9.    ”    ”   arkivarie.
10.  Övriga frågor.

§ 9  Upplösning.
   Upplöses kören eller nedlägges dess verksamhet förvaras dess egendom inom Norrtälje stad under förvaltning av Upplands Sångarförbund.


Norrtälje 1941. Norrtelje Tidnings Boktr.-A.-B.

Noternas historia

Enligt en artikel i Världens Historia nr 12/2011 uppstod  dagens notskrift redan på 700-talet. Då angav neumer (markeringar på vågräta linjer) om melodistämman i den gregorianska kyrkosången skulle gå upp eller ned.

Men den italienska munken Guido av Arezzo från 1000-talet utvecklade neumererna till de första egentliga noterna. Var och en av dem betecknade en viss ton.

Notsystemet standardiserades till fem stroflinjer i 1600-talets Frankrike, och varje enskilt instrument fick sitt eget system. Noterna utvecklades till flera olika typer av tecken och det blev möjligt att ange rytmen.

1700-talet fick notsystemet slutligen regelbundna lodräta streck som anger musikens takt.


          Gunnar Bertmar